تعهد به مسئولیتهای زیست محیطی از ویژگیهای بازر پرسنل سازمانهای پیشرو و از الزامات سازمان هایی ست که به نوعی با محیط زیست در ارتباط اند.

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱به سازمانها کمک می کند تا با استفاده از رویکردی سیستماتیک و یکپارچه، اطمینان حاصل کنند تا محصولات یا خدمات آنان به گونه ای طراحی شده که به محیط زیست پیرامونی ما آسیبی وارد نسازد.

این استاندارد با تاکید بر شناسایی عوامل آلوده کننده یا به بیان استاندارد جنبه های زیست محیطی، در صدد کاهش آلایندگی محیط زیست، استفاده کارآ از منابع محیطی، مدیریت مناسب ضایعات و جلوگیری از تخریب اکوسیستم ها و تنوع زیستی می باشد.

با دریافت گواهینامه در این استاندارد، شما می توانید با نشان دادن تعهد خود به توسعه و پیشرفت حرفه ای در سیستم های مدیریت زیست محیطی در سطح بین المللی، به کارایی بهتر در استفاده از منابع محیطی و کاهش ضایعات و هزینه ها دست یابید و در نتیجه به عضویت هر سازمانی که دریافت چنین گواهینامه ای را الزامی میداند در آیید. علاوه بر این، پیروی از استاندارهای سطح بالای حرفه ای مانند ایزو ۱۴۰۰۱، می تواند شما را نسبت به سایر کارمندان برتری دهد.

افزایش عملکرد محیطی، انجام تعهدات مربوط به انطباق با استاندارد جهانی، دستیابی به اهداف زیست محیطی، شناسایی جنبه های زیست محیطی، تعهد به حفاظت از محیط زیست، مدیریت هزینه های زیست محیطی به تناسب بودجه شرکت ها، مدیریت انرژی از پیامدهای مثبت آموزش پرسنل در زمینه این استاندارد برای سازمانهاست.