حوزه فعالیت

  • نفت، گاز و پتروشیمی
  • صنایع و معادن
  • پروژه های عمرانی و صنعتی

استانداردهای مورد استفاده

  • ASME
  • ANSI

دامنه فعالیت